CLUBNETCET INTERNETES ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET
Előny a jövőben

Keresés a honlapon

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció


Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

ALAPSZABALY

 

I. Az egyesület adatai:

l.l. Az egyesület neve: ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület

1.2. Az egyesület rövid neve: ClubNetCet Egyesület

Az alapítás éve: 2001

1.3. Az egyesület székhelye és levelezési címe:

Székhely: 5540 Szarvas, Damjanich u. 64.

Levelezési cím: 1112 Budapest, Ütköző sor 14.

Telephelyek: 1144 Budapest, Vezér u. 53.d., 1181 Budapest, Havanna u. 52., 1201 Budapest, Vörösmarty u. 180.

1.4. Az egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.

1.5. Az egyesület jogi személy.

Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

Az egyesület képviseletére jogosult:

Mozga Márta Anna elnök, 1112 Budapest, Ütköző sor 14.

1.6. Működési területe: országos.

1.7. Az egyesület közhasznú szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) alapján közhasznú tevékenységet folytat.

1.8. Tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait az internetes honlapján hozza nyilvánosságra.

1.9. Az egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása  érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

1.10. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állit, és nem támogat.

l.l 1. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

1.12. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatot sem készít.

2. Az egyesület célja és feladatai:

2.1. Az  egyesület  célja:  az  internetes  kultúra  elterjesztése. Az információs társadalomba való átmenet alapjainak emberközpontú megteremtése.

2.2. A fenti célok elérése érdekében az egyesület az alábbi feladatokat végzi, illetve tevékenységeket látja el, így különösen:

-          előadások, konferenciák szervezése internetes és informatikai témakörökben,

-          a hardver alapjainak megismertetésével kapcsolatos, számítógép kezelői, Internet, web-szerkesztői tanfolyamok szervezése

-          szponzoráló cégek bevonásával a tagok számítógéphez jutásának elősegítése,

-          szaktanácsadás szervezése a klubtagok részére hardver problémák, bővítés és port installálás esetére,

-          szoftver közvetítés a tagok részére,

-          kedvezményes  áru  hardver  alkatrész  biztosítása,  beszerelése  vagy  saját beszereléshez tanácsadás,  és kéziszerszám biztosítása,  a későbbiekben  saját klubműhely létesítése,

-          "virtuális könyvtár" létrehozása és működtetése,

-          az internethez kapcsolódó egyéb tanfolyamok szervezése szponzorok bevonásával,

-          klubtagok részére ingyenes segítségnyújtás az interneten való eligazodáshoz, témák, web lapok megkeresése, a klubtag regisztrálása, ingyenesen letölthető szoftverek letöltése,

-          internetezési lehetőség biztosítása, szabadidős programok szervezése.

Az egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) 34. § alapján közfeladatokhoz kapcsolódóan közhasznú jogállása tekintetében a fentiekben részletezettekre vonatkozólag elsősorban az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

-          Képességfejlesztési, ismeretterjesztési és tanácsadási tevékenység; iskolarendszeren kívüli képzés szervezése és egyéb fejlesztési tevékenység folytatása különös tekintettel az infokommunikációs technikai (digitális esélyteremtés) témakörökre és az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül is a digitális írástudás fejlesztésével kapcsolatosan. (Magyarország Alaptörvénye - Szabadság és Felelősség szakasz X) cikk); 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u); 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1.§, (1) a)-c); (5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 1.§, 5.§ (1).

-          Közösségszervezés, önszerveződő képesség támogatása, információszolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés, tájékoztatás, rendezvényszervezés az IKT adta eszközök segítségével. (2011. évi CLXXXIX. tv, Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)

-          Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az IKT adta eszközök segítségével. (2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosításáról 2. § a), b), O), d), 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)

-            A családok jólétének erősítése a számítógéphez és internethez jutás elősegítésével, valamint az IKSZT szolgáltatások által.  /2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §/

-          Helyi közművelődési, kulturális, sport és egészségmegőrzésre irányuló tevékenység szabadidős programok szervezése során. (2011. évi CLXXXIX. tv, Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b);

2.3. Az egyesület működése során példát és lehetőséget kíván nyújtani a helyi cselekvésre, hozzá kíván járulni a demokratikus magatartás  és a  tolerancia fejlődéséhez, az egyes emberek és a szervezetek közötti kapcsolatok javulásához.

3. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

3.1. Az egyesület nyitott szervezet. Rendes tagjai lehetnek magyar, külföldi természetes és jogi személyek, akik írásos belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az egyesület alapszabályát, a közgyűlési határozatokat elfogadják és vállalják az éves tagdíj fizetését, valamint tevékenységükkel az egyesület céljait támogatják.

3.2. Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. E tagságra az egyesület Elnökének javaslatára az egyesület tagjai választják meg.

3.3. A tagok felvételéről az egyesület elnökségéhez eljuttatott írásos kérelem alapján  közgyűlés dönt.

3.4. A tagsági viszony megszűnik:

-          a tag kilépésével,

-          tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,

-          a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

-          a tag kizárásával,

-           az egyesület megszűnésével.

Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának

jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére - figyelmeztetni kell.

A közgyűlés külön eljárás lefolytatása nélkül kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, az alap- vagy az egyesület határozatait rendszeresen és súlyosan megszegi, vagy az egyesület hírnevének ártó magatartást folytat.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Ha a tag bejelenti kilépési szándékát- a tag tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.

4. A tagok jogai és kötelezettségei:

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.

4.1. A tagok jogai:

-          részt venni az egyesülés tevékenységében, rendezvényein,

-          választhat és választható az egyesület szerveibe,

-          beadvánnyal, panasszal, javaslattal élni az elnöksége felé,

-          igénybe venni a tagok részére biztosított kedvezményeket, juttatásokat,

-          keresőképtelenség esetén tagdíjmérséklést kérni.

A tiszteletbeli tagok választói és választhatósági joggal nem rendelkeznek.

4.2. A tag köteles

-          a legjobb szándéka szerint, közreműködésével támogatni az egyesület tevékenységét, céljainak megvalósulását,

-          az alapszabályban foglaltaknak, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak eleget tenni,

-          az egyesület érdekeit képviselni, érvényre juttatni,

-          megfizetni a közgyűlés által meghatározott tagdíjat (kivéve a tiszteletbeli tag),

-          választott megbízatásának legjobb tudása szerint eleget tenni.

4.3. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében szervezett rendezvényeken és programokon a tagok egyrészt ingyenesen, másrészt az elnökség által meghatározott kedvezményes díjazás ellenében vehetnek részt, ugyanilyen feltételekkel vehetik igénybe az egyesület esetleges szolgáltatásait. A tagok a célok megvalósítása érdekében végzett munkájukért - megbízás alapján - díjazásban, támogatásban részesülhetnek.

5. Az egyesület szervezete:

- a közgyűlés, az elnökség, a felügyelő bizottság,

- a szakmai és helyi csoportok, klubok.

Az egyesület vezető tisztségviselői az elnök, az alelnök/ök/ és a Felügyelő Bizottság elnöke.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

5.I. A közgyűlés

5.1.1.A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll.

5.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-          az alapszabály megállapítása és módosítása,

-          az évi költségvetés meghatározása,

-          az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,

-          az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása,

-          az  elnökség,  az elnök  és  a  felügyelő  bizottság  megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,

-          Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével , a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.

-          a tagdíj megállapítása,

-          a tag kizárása,

-          azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály - Ptk. 3:74 § - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.1.3. A közgyűlést az elnök hívja össze. A meghívót a tagokhoz a közgyűlés kitűzött időpontja előtt öt 5 nappal kell eljuttatni.

A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia: közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye, közgyűlés időpontja, közgyűlés helye, napirendi pontok, figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

5.1.4. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja.

Az ügyvezető szerv köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, és az így összehívott közgyűlés az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében szükséges intézkedést megtenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni az alábbi esetekben:

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

5.1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést 15 napon belül

össze kell hívni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben, amelyek a határozatképtelenség miatt elhalasztott eredeti közgyűlés napirendjén szerepeltek.

5.1.6. Határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének kinyilvánított egyetértő szavazata szükséges. Minden rendes tagot egy szavazat illet meg.

A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges az alábbi ügycsoportokban:

a) az egyesület alapszabályának módosítása,

b) az egyesület céljának módosítása,

c) az egyesület megszűnéséről szóló döntés.

5.1.7. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület  terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.2. Az elnökség

5.2.1. Az elnökség az egyesület ügyvezető, operatív irányító, ügyintéző és képviseleti szerve.

5.2.2. A közgyűlés az egyesület rendes tagjai közül 5 tagú elnökséget választ titkos szavazással 5 évre szóló megbízással, amelynek tagja az egyesület közgyűlés által választott elnöke is.

5.2.3. Az elnökség saját tagjai közül további tisztségviselőket  (alelnök/öket} választhat.

5.2.4. Az elnökségnek magyar állampolgár, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

5.2.5. Az elnökség feladatai:

-          a két közgyűlés között irányítja az egyesület ügyeit,

-          gyakorolja a közgyűlés által átruházott hatásköröket

-           döntésre előkészíti a közgyűlési határozatokat,

-           tisztségviselőket választ a saját tagjai közül, illetve meghatározza az elnökségen belüli munkamegosztást és a szükséges feltételeket,

-          munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület esetleges alkalmazottai felett,

-           dönt a tagfelvétel és a tag felmondásának ügyében, javaslatot tesz a tag kizárására,

-           dönt a szakmai és/vagy a helyi csoportok, klubok alapításában

-          mindazok a kötelezettségek, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály - (Ptk. 3: 80. §) - az elnökség feladataként határoz meg.

Az elnökség tagjai tiszteletdíjban és/vagy költségtérítésben részesülhetnek az éves költségvetéstől, a kapott támogatásoktól, illetve a belső munkamegosztás szerinti feladatoktól függő mértékben. A mértékét a Közgyűlés hagyja jóvá.

5.2.6. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a testület dönthet zárt ülés elrendeléséről. Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja kezdeményezheti írásban is. A Tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 5 nappal írásban értesíteni kell.

5.2.7. Az elnökség akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van.

Az elnökség döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.3 A Felügyelő Bizottság

5.3.1. Az egyesület felügyelő szerve a 3 tagú felügyelő bizottság, amelyet a közgyűlés az egyesület rendes tagjai közül 5 évre választ meg. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság saját tagjai közül elnököt választ és ügyrendjét maga állapítja meg.

5.3.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a) a közgyűlés elnöke, az egyesület elnöke, vagy az elnökség tagja,

b) az egyesülettel a választott tisztségén kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre  irányuló  egyéb jogviszonyban  áll,  ha jogszabály ebben másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, - illetve az a-c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

5.3.3. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább  1 alkalommal ülésezik.  Az ülések összehívását  a felügyelő  bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A Tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 5 nappal írásban értesíteni kell.

A  Felügyelő  Bizottság  határozatképes,  ha  tagjainak  többsége jelen  van.  A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal legalább 8 napon belül meg kell tartani.

5.3.4. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:

-          jogosult az egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni,

-          jelentést,  tájékoztatást,  illetve  felvilágosítást  kérni  az  egyesület elnökségétől,

-          az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

-          az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet,

A felügyelő bizottság tagja jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

5.3.5. A Felügyelő Bizottság ülései általában nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát.

A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogató és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

6. A közgyűlés és az elnökség működésére vonatkozó eljárási szabályok

6.1. A közgyűlést vagy az elnökségi ülést az elnök, ill. bármely két elnökségi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 5 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

6.2.  A Közgyűlést az Egyesület székhelyén vagy az Elnök által kijelölt egyéb alkalmas helyszínen kell megtartani. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a rendes tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és 2 fő hitelesítőt, valamint 3 fő szavazatszámlálót kell választani a jelenlévők egyszerű szótöbbségi elfogadásával. A levezető elnök által ismertetetett napirendi pontok elfogadását követően a Közgyűlés a meghívóban rögzített napirendi pontokkal, a meghirdetett sorrendben megkezdheti munkáját.

A Közgyűlés és az Elnökség a határozatait nyílt szavazás útján, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdés elvetettnek tekinthető.

6.3. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,  vagy  akinek  közeli  hozzátartozója, élettársa  (a továbbiakban: együtt) a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,  illetve az egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.4. Az  egyesület  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az  egyesület  éves  beszámolójának  jóváhagyása  a tárgyévet követő év május 31. napjáig a közgyűlés általános határozatképességi és döntéshozatali szabályok szerint hozott döntése alapján történik.

Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő év május 31. napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Az Egyesület a beszámolót és közhasznúsági mellékletet elhelyezi továbbá a honlapján. (www.clubnetcet.hu), melyen közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét az Egyesület legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

6.5. A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a közgyűlés vagy az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő 2 héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az egyesület székhelyén kifüggeszti, illetve a honlapján megjelenteti.

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén lehet betekinteni, arról saját költségére a betekintő másolatot készíthet.

6.6. Nem lehet vezető tisztségviselő az,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig;

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.7. A tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a és/vagy a  felügyelő bizottság indokolt írásbeli javaslattal az elnökség kezdeményezheti. A visszahívásról titkos szavazással dönt a közgyűlés.

6.8. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

6.9. A választás szabályai

6.9.1. Az egyesület a tisztségviselőket 5 éves időtartamra választja titkos szavazással.

6.9.2. Valamennyi egyesületi tag  jelöltet állíthat.

A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért 3 tagú jelölőbizottság végzi.  A jelölőbizottsági tagok önmaguk közül választanak jelölőbizottsági elnököt.  A jelölő bizottság feladata, hogy az egyesületi tagokat megkeresse és az egyesületi tagok által tett javaslatok alapján a jelölt listát a közgyűlés elé terjessze.

A jelölőlistára a közgyűlésen  további jelöltek is felvehetők, amennyiben a közgyűlés  egyszerű szótöbbséggel megszavazza.

6.9.3. A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadni.

6.9.4.  A választás menete:

a) a jelölőlista véglegesítése

b) 3 fős Szavazatszámláló Bizottság választása

c) a szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik

f) a szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság összeszámolja a leadott voksokat

g) a tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb szavazatot kapták

h) szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már csak azon jelöltek vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek.

7. Az egyesület képviselete és az aláírási jogok gyakorlása:

7.1. 1. Az egyesület képviseletét az Elnök önállóan látja el.

7.1.2. Az egyesület önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben az egyesület önálló képviselője.

7.2. Bankszámla felett az elnök önállóan rendelkezik.

8. Az egyesület vagyona és gazdálkodása

8.1.  Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával  felel.  A tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

8.2. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból,  jogi és magán- személyek  felajánlásaiból,  hozzájárulásaiból,   pályázaton  szerzett támogatásokból és az

egyesület célrendszerébe tartozó más szervezetnek végzett szerződés szerinti tevékenység ellenértékéből vagy tagjainak és célrendszerébe tartozó magánszemélyeknek nyújtott közhasznú szolgáltatásaiból képződik.

8.3. Az egyesület - bárki által megkötés nélkül igénybe vehető - szolgáltatásai és igénybevételének módja megismerhető:

-          az Egyesület székhelyén és közösségi helyein kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből,

-          Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,

-          Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.

8.4. Az egyesület kettős könyvvitelt vezet.

9. Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha:

-          a közgyűlés feloszlását elhatározza,  -  más társadalmi szervezettel egyesül,

-          a bíróság feloszlatja, ill. megszűnését megállapítja.

Jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik,

a)      az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b)       az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

A vagyon feletti rendelkezést és a vezető tisztségviselők kártérítési felelősségét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szabályozza.

10. Zárórendelkezések:

10.1. Az egyesület az illetékes polgári bíróságnál vezetet nyilvántartásba vétellel jött létre, illetve az alapszabály módosítása a bíróság jóváhagyását követően válik érvényessé.

10.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

10.3. A jelen alapszabályt az egyesület 2014. 05. 28-án tartott közgyűlése elfogadta.

Záradék

Mozga Márta Anna, a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület elnöke és képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2014. 05. 28.

Mozga Márta Anna

elnök
Informatikai továbbképzések
- 2020.01.27.

Javában zajlanak a ClubNetCet által szervezett 100%-ban támogatott "A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése" c. tanfolyamok. A képző intézmény az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete.

tovább"Jön a tavasz, megy a tél..."
- 2019.01.01.

A 2019. évi rajzverseny kiírásunk részleteit itt megtalálod >>>>

továbbQuilling és a Lájkvadász
- 2018.12.08.

2018. december 13-án hasznos és vidám programra invitálunk a Zuglói Civil Házba a helyi Önkormányzat támogatásával.

továbbSzavazás!!!!!
- 2018.10.21.

Már javában folyik a szavazás az Értékes naptár 2019 - ben való megjelenésre.
Vajon mely alkotások kerülhetnek be a naptárba?? Válassz te is, Majd én megmutatom! - kattints ide!


Vándorkiállítás záró ünnepség
- 2018.10.12.

Október 13-án kerül sor a Vándorserleg Díj átadására. A program főszereplője Ludas Matyi :-) A mintegy öt órás rendezvény a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának támogatásával valósul meg..

továbbSzünidőző napok a Civil Sarokban
- 2018.08.24.

A szünidő utolsó napjaiban ismét várjuk a Havanna lakótelepi gyermekeket!

továbbA ClubNetCet a Művészetek Völgyében
- 2018.07.21.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket Kapolcson a Boszi udvarban (Petőfi u. 25.)! A tagok kézműves alkotásai mellett a "Majd én megmutatom!" vándorkiállítás 2018. évi képei is megtekinthetők. Programunkat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

tovább

Nálatok laknak-a állatok?
- 2018.06.07.

Rajzversenyünk díjátadó rendezvényének támogatója a Fővárosi Állat- és Növénykert :)
A kiállításra kerülő alkotások listájához olvass tovább!

továbbCivil workshop 2 napban 3 részben
- 2018.02.23.

Március 3-4. Budapest, Belváros.
WEB pr, Net pr, On-line pr, Közösségi média, Google és Youtube, honlaplapkészítés nagyszerűen egyszerűen, 1%-os webes fortélyok - neves előadókkal! A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

továbbHurrá! Lehet ismét szavazni!
- 2017.11.13.

Megnyílt a 2017-es képgalériánk. Az Értékes naptárba kerülésért december 6-án éjfélig lehet szavazni. Majd én megmutatom! - ha ide kattintassz.

ClubNetCet hét a Havanna lakótelepen
- 2017.11.07.

15 évesek vagyunk. Ebből az alkalomból november 6 és 11. között mindenből nyújtunk egy keveset: így dolgozunk mi. A programsorozat a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

továbbSzünidei kreatív hetek
- 2017.07.11.

Július 17-étől augusztus 4-éig változatos programokkal várjuk a diákokat Budapest három kerületében.

továbbÚj! Új! Új! Telemosoly!
- 2017.06.22.

Örömmel értesítünk, hogy Pesterzsébet Önkorményzata jóvoltából megnyítottunk.

tovább

Megjelent a ZsebNetCet legújabb száma!
- 2017.03.14.

A Nemzeti Civil Alap támogatása nélkül nem jöhetett volna létre :)
A kiadványban Barát Tamás tanuilmányából is ízelítőt kapunk: Média és társadalom - társadalmi (közösségi) média.

továbbIngyenes képzés Szarvason
- 2017.03.14.

A GINOP -6.1.2, "Digitális szakadék csökkentése" pályázathoz kapcsolódó haladó informatikai tanfolyam indul Szarvason a ClubNetCet Szervezésében.

továbbEgyütt-Lét
- 2017.01.02.

Január 1-én kiírásra került a 2017. évi rajzpályázat.

továbbElindult a szavazás a Képgalériában!
- 2016.11.29.

Több, mint 100 képből lehet kiválasztani, melyik 12 szerepel majd a 2017. évi értékes naptárban. Majd én megmutatom! - ha ide kattintassz.

Kié lesz a Vándorserleg?
- 2016.11.07.

Ünnepélyes eredményhirdetésre várjuk az érdeklődőket a budapesti CSILI Művelődési Központ Könyvtárába! A záró kiállítás támogatója Pesterzsébet Önkormányzata.

továbbShaving our planet!
- 2016.09.22.

továbbGyógyító kreativitás
- 2016.09.17.

Családbarát egészségnapot tartunk a Kelenvölgyi Közösségi házban szeptember 17-én 10 órától.

továbbA ClubNetCet a Művészetek Völgyében
- 2016.07.28.

2016. Július 2. felében ismét benépesültek Kapolcs és a környező települések utcái. A DECATHLON Budaörs jóvoltából mi is kitelepedhettünk.

továbbVajon a híres kékmadár merre szárnyal?
- 2016.06.01.

Megjelent a Jótékonyság újság legújabb digitális száma, amely "egy kis boldogság". Lapozz bele! Lapozz bele!

Tojásfa Szarvason
- 2016.03.25.

Egy új, civil kezdeményezés keretein belül a ClubNetCet szarvasi csapata tojásfát díszített a Kossuth szobor mellett a Fő utcán. Reméljük, a feldíszített fában sokáig gyönyörködhetnek az arra járók.

továbbCettints rá, Civil! Netre, Nagyi!
- 2016.02.11.

Alig fejeződtek be a 2015. évi számítógépes-internetes műhelyfoglalkozásaink, máris újabb csoportok indítására van igény. A programunkat Pesterzsébet és Zugló Önkormányzata támogatta, reméljük idén is hozzájárulhatunk a hátrányos helyzetűek digitális írástudásának fejlesztéséhez.

továbbElindult a szavazás a Képgalériában!
- 2015.11.02.

Készül a 2006. évi Értékes naptár. Hagyomány szerint mindenképpen falinaptár készül azokból az alkotásokból, amelyekre a közönség a legtöbb szavazatot adja le. Itt lehet máris szavazni!

KREATÍVAN ÉS TERMÉSZETESEN
- 2015.08.24.

Töltsd a VAKÁCIÓ utolsó hetét velünk! Ültessünk együtt Oxyfát!

továbbMegjelent a tavaszi Jótékonyság Újság!
- 2015.06.10.

16 oldal 40 jótékony írás benne 13 közéleti interjú és sok érdekesség. A címlapvers kedvenc sora: "Örülj, ha jön egy zivatar, ha örülsz, akkor nem zavar." Lapozz bele!

Köztünk élő hősök
- 2015.05.10.

A ClubNetCet Egyesület mentorálásával a Szarvason élő Szabó László bábművésszel, a TV-Maci „apukájával” készítettek riportot a Székely Mihály Szakképző Iskola tanulói.

továbbBankolás civil módra
- 2015.03.12.

A lapos a pénztárcán segít a kölcsön? - többek között erre is választ kaphatnak az érdeklődők a "Pénzügyek az MNB-től a kisfalvakig és vissza" c. pályázati projekt videós interjúiból.

továbbAdni jó!
- 2015.02.24.

A ClubNetCet Egyesület a szarvasi csapatának programjával, a Székely Mihály Szakképző Iskola partnereként, a civil szervezetek számára, a MOL Új Európa Alapítványa által kiírt, KÖSZ, Közösségi Szolgálatot támogató pályázatán bekerült abba a 35 egyesületbe (az ország minden tájáról), akik eredményesen pályáztak és nyertek :) !

tovább"Szólj, gondolj, tégy jót..."
- 2015.01.01.

Vörösmarty Mihály szállóigévé vált költői mondatából idézve indítjuk útjára a 2015. évi rajzversenyünket.

továbbElkészült az Értékes naptár
- 2014.12.21.

A XVIII. kerületi alkotásokból készült falinaptár a kerületi Önkormányzat támogatásával jöhetett létre. Köszönjük gyermekek nevében is!
Az internetes szavazás eredményéhez Kattints ide!


Együtt a digitális írástudásért
- 2014.12.15.

Végéhez közeledik az eMagyarország Pontok országos előadássorozata.

továbbAratott a KTKIKI újra Kiskunfélegyházán
- 2014.11.18.

Ki más nyerhette a Vándorserleget? A kiváló számítógépes-rajzolós csoport december 19-én veheti át a díjat az EME-ben.

továbbÚtjára indult a Mindenki Könyvespolca
- 2014.09.07.

Különböző okokból havonta több tízezer kötet válik gazdátlanná, lesz a pusztulás martaléka, miközben máshol szívesen fogadnák és olvasnák.

tovább22 díjazott a rajzversenyben
- 2014.06.04.

A neves festőművészekből álló zsűri hosszas gondolkodás után 20 alkotást értékelt helyezésre. Az egyesület két további különdíjat adott át a két legfiatalabb pályázónak.

továbbRELAXIGET május 18-án
- 2014.05.10.

Hagyományainkhoz híven a Budafoki Német Nemzetiségi Önkormányzat családos rendezvényével párhuzamosan a kamaraerdei nagytisztásra várjuk tagjainkat és a kirándulókat!

továbbEgyszer volt...
- 2014.01.01.

"Mesél a történelem" címmel kiírásra került a 2014. évi rajzverseny. A rajzokat március 31-ig beérkezőleg várjuk.

tovább20-an kaptak "oklevelet"
- 2013.11.11.

Sikeresen vizsgáztak az őszi "Kattints rá, Nagyi!"-n a nyugdíjasok.

továbbCarmen - néma opera
- 2013.09.30.

Hatalmas sikert aratott a ClubNetCet Színház nyilvános főpróbája a Civilek éjszakáján.

továbbBúcsú a Vándorserlegtől
- 2013.09.30.

Él Kiskunfélegyházán egy tanárnő, Szederkényi Barbara. Tanítványai csaknem egy évtizede pályáznak a ClubNetCet számítógépes rajzversenyeire. Kitartásuknak meglett jutalma.

továbbÚJRA SZÜNIDŐŐŐŐŐŐ
- 2013.06.11.

A Fővárosi Önkormányzat támogatásával sportos, játékos szünidős programok szerveződnek Budapest-szerte, SŐŐŐT Ecser Várába is invitáljuk a gyerekeket!

továbbElkészült a
- 2013.07.03.

Kicsik és nagyok keze nyomán vidám festményekbe öltözve díszeleg Pestszentimrén a Sportkastély előtti betonkerítés.

továbbMájus 12-én RELAXIGET
- 2013.05.07.

Máris itt a budapesti "Urbitális majális",, melynek keretében benépesül a Kamara erdei nagy tisztás.

továbbNagyik a neten
- 2013.04.22.

Március 19-étól három héten át ismét a szépkorúaké volt az „iskolapad” az Ecseri Teleházban.

továbbLezárult a rajzverseny
- 2013.04.10.

A beérkezett rajzok között gyönyörködve érdekes megállapításra jutottunk. A művek értékelése azonban még folyik, nem szaladunk a dolgok elébe...

Tanulócsoportok a világhálón
- 2013.01.29.

A Global Teenager Projekt Magyarország a tavaszi tanulókörökre 8-18 éves tanulók jelentkezését várja.

továbbADJ ISTEN EGÉSZSÉGÉRE!
- 2013.01.01.

Megjelent a 2013. évi rajzverseny felhívás.

továbbHivatalos közlemény
- 2012.12.31.

A ClubNetCet Egyesület hivatalosan elhatárolódik a Radiodrive szellemi utódjaként szereplő ez év december hó 17. napjától Drive FM néven működő internetes rádiótól.

Önkénteseink lelkesedésével alapított és általunk üzemeltett RadioDrive webrádió a kezdeményezésünkre jogutód nélkül a jogkezelő szervek nyilvántartásból törlése került, mivel az egyesületünk alapszabályával ellentétes szellemben folytatták tevékenységüket konszenzusra való törekvés nélkül.

„Az egyesület működése során példát és lehetőséget kíván nyújtani a helyi cselekvésre, hozzá kíván járulni a demokratikus magatartás és a tolerancia fejlődéséhez, az egyes emberek és a szervezetek közötti kapcsolatok javulásához.”

Amennyiben azonos vagy hasonló nevű és szlogenű rádió működik, az a ClubNetCet Egyesülettől függetlenül és az egyesület hozzájárulása nélkül történik.

ClubNetCet Egyesület


A ZSŰRIÉ A FŐSZEREP!
- 2012.10.22.

Először a rajzversenyünk történetében a Zsűri kiállítására invitáljuk az érdelődőlket október 25-én a CSILI Könyvtárába. A gyermekkuckóban azonban néhány jól sikerült a "Mindenütt jó, de..." gyermekalkotás is látható lesz..

továbbFélegyházán maradt a Vándorserleg
- 2012.10.22.

Az ünnepélyről a Félegyházi Közlöny tudósított. Kattints ide!

Várunk a Jótékonyság Szigeten!
- 2012.09.26.

A Civilkomp Alapítvány szervezésében idén is a BNV-n fogadhatjuk az érdeklődőket.

továbbDávid Viktória koncert
- 2012.09.26.

Büszkén ajánljuk "szerelmetes" tagtársunk műsorát. Lapozz tovább!

továbbTinédzserek a a világban!
- 2012.09.19.

Indul a Global Teenager Project 17. magyarországi ciklusa. A résztvevő csoportok munkája a honlapunkról a "virtuális tanterembe lépve" követhető.

továbbCivilek éjszakája
- 2012.09.11.

A ClubNetCet idén három helyszínen is várja az érdeklődőket szeptember 15-én 15 órától..

továbbStartol a RadioDrive!
- 2012.08.30.

Augusztus 31-én délután 5 órától tartja hivatalos megnyitóbuliját a ClubNetCet webrádiója. Helyszní: Margitszigeti Atlétikai Centrum. ChaChaChaCabrio.

továbbSzünidő, szünidő
- 2012.08.13.

Augusztus 13-tól 17-ig töltsük együtt a hetet!A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának támogatásával a Civil Sarokban szakképzett, gyermekszerető tagjaink várják a gyerekeket.
A részletekért Kattints ide!


Távol a város zajától...
- 2012.06.22.

Megkésve bár, de jókedvűen ünnepelkjük a Madarak és a Fák Napját a Nagytétényi Sportpályán. Ez a nap egyben az egészségről és a családról szól.

továbbCivil Ház nyílt Szarvason
- 2012.06.22.

A Körös-szögi települések összefogásával megvalósuló létesítmény 2012. június 21-én megnyitotta kapuit.

továbbGyermeknap Karda Beával
- 2012.05.22.

A rajzverseny díjátadó ünnepségét május 27-én tartjuk a Duna Plázában a Gyermekmédia Egyesület jóvoltából.

továbbBizonyítványosztás a Nagyi majálison
- 2012.04.28.

Május 5-én ünnepélyes keretek között adjuk át a Budapesti Művelődési Központ által elindított Kattints rá Nagyi! végzős hallgatóinak a kiérdemelt bizonyítványokat. A 2012. év tavaszi kurzusán 12 nyugdíjast tanítottunk meg az Internet használatára. A képzés a UPC támogatásával valósult meg.

továbbElfogadóhely a ClubNetCet
- 2012.04.01.

Városgazda kártya, Pénzkártya, Family Business és a Telemosoly kártya felmutatói kedvezményt kapnak.
Hol és miből? Kattints ide!


Internet Fiesta 2012
- 2012.03.27.

A CubNetCet önkéntes munkatársai három helyszínen várják a tanulni vágyókat. Március 28-án a a XX. ker. Pacsirta u-i FSZEK Tagkönyvtárában 10-12h-ig, 30-án a XX. ker. Vezér u. 53/d. VezérNet-ben 10-18h-ig és a XVIII. ker. havanna u. 52. Civil Sarokban.15-18h-ig.

továbbIsmét Kattints rá, Nagyi!
- 2012.02.04.

Kalandra fel, mindent bele!
Itt van a net, éljél vele!
Macska ölbe, kéz egérre,
tekinteted vesd a gépre!
Nagyapának az izgalom,
szörfözget a sportoldalon.
Süti recept nagymamáknak,
szerezz örömet a családnak!
Keresd meg a rokonokat,
küldj levelet pár perc alatt!
Ni, a közösségi portálon,
ír is már a barátom!
Jó programok, kedvezmények,
nem kertelek, ezek tények.
Bölcsesség a Teleháztól,
hasznát veszed, legyél bárhol.
(részletek Ancsa verséből)

továbbNem csak klubdélután
- 2012.01.23.

Előadás sorozat a pestszentlőrinci Civil Sarokban. www.telemosoly.hu

Rád hangolva
- 2012.01.11.

Ajánljuk mindenkinek a jövő operációs rendszerét, a jelenben. Egy stabil, gyors, biztonságos és ingyenes operációs rendszer, mely mindenhol megállja a helyét: otthon, irodában, üzletben, szinte bárhol ahol számítógépet alkalmaznak. Mi is ezt használjuk..

továbbKiírásra került a 2012. évi rajverseny!
- 2012.01.01.

Kíváncsiságunk nem ismer határokat. A rajzpályázat címében rejik az igazság...

továbbA pénztárca barátja
- 2012.01.09.

A Pénzkártya a ClubNetCet Egyesület tagsági kártyája is!
Ön egy új világ kapujában áll és már megtette az első lépést, hogy felfedezze azt!

továbbMegjelent az Értékes naptár
- 2011.12.23.

> Értékes, mert 12 olyan kép szerepel benne, amelyet az internetező közönség szavazott meg.
> Értékes, mert ajándékokat is tartalmaz.
> Értékes, mert támogatás nélkül és társadalmi munkában készült.

továbbInternetes szavazás indult
- 2011.10.03.

..a Mentsd meg! rajzverseny kiállításra került képeire lehet szavazni december 1-éig.

továbbCivilek éjszakája szeptember 10.
- 2011.09.09.

A ClubNetCet Egyesület két helyszínen várja az érdeklődőket.
> A XIV. Vezér u. 52/d-ben nonstop számítógépes oktatás és SZITU szolgálat áll rendelkezésre 16 órától éjfélig.
> A Belvárosban pedig (V., Molnár u. 5.) Közösségi Vásár - játszóház - irodalmi karaoke - zenekari és táncos produkciók majd éjszakába nyúló civil piknik szórakoztatjuk a résztvevőket az Erdélyi Magyarok Egyesületével és más szervezetekkel karöltve.

továbbIzgalmak a Liszt pályázat körül
- 2011.08.16.

A zsűri fáradhatatlanul olvassa a beérkezett sok-sok írást. A versek értékelése már megtörtént. A részletek itt >>>

továbbA "Legcivilebb Civil"
- 2011.08.04.

Megtisztelő díjat vettünk át július 30-án Kondoroson.

továbbMentsd meg!
- 2011.04.23.

A beérkezett közel 300 rajzból hosszas tanácskozás után egészen bizonyosan 101 rajzot továbbjutatott a zsűri. A rajzok kiállításra kerülnek Budapest Belvárosában. KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS!

továbbStartoltak a GTP-sek
- 2011.02.16.

Tinicsoportjaink levelezőpartnerei között örömmel üdvözöljük idén is az egyiptomi fiatalokat, akik hálásan köszönték meg a támogató-bíztató leveleket a GTP-világ valamennyi országából.
A Virtual Campusban már a tavaszi ciklus munkáját lehet figyelemmel kísérni.

tovább"Mentsd meg!"
- 2011.01.09.

Környezetvédelmi alkotó expedíciót indítunk a Földért. Vegyél részt Te is, ceruzáddal, ecseteddel vagy számítógépeddel!

továbbLevizsgáztak a "kattintós" nagyik
- 2010.11.30.

Október-november hónapokban az Ecseri Teleház adott otthont a népszerű – Budapesti Művelődési Központ által kidolgozott - tanfolyamsorozatnak. A számítástechnikai-internetes tudásanyag elsajátítását 3x10 fő kezdhette meg, a képzést a ClubNetCet Egyesület szakképzett munkatársa tartotta. A tanfolyam végzősei nagy élvezettel és sikeresen oldották meg a vizsgafeladatokat. A résztvevők az Ecser várában "nagyi partit" rendeztek, ahol összebarátkoztak egymással és újabb jelentkezőket toboroztak a tanfolyamra. Támogatók: a UPC, Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület, Ecser Vára, valamint a Rábai Miklós MH-KKH. Gratulálunk és további sikereket kívánunk minden kedves résztvevőnknek!

továbbÁtadtuk a Vándorserleget
- 2010.10.31.

2010. október 19-étől november 18-ig a CSili Művelődési Központban vendégszerepel az "Irány a csillagos ég!" közel 200 alkotása. Vajon melyik intézmény nyerte a Vándorserleg Díjat???

továbbMaroshévízen a "csillagos ég"
- 2010.09.02.

2010. augusztus 30-án felkerestük Maroshévíz Polgármesterét a rajzkiállítás képeivel.

továbbSzünidödő a Telemosolyban
- 2010.07.31.

Gyertek gyerekek, várunk,
legyen tele veletek házunk!
A programunk augusztus 9-től 13-ig tart, a részletekért kattints ide!

továbbCivil BÖRZE indul!
- 2010.05.06.

továbbDíjátadás a Planetáriumban
- 2010.04.11.

A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület „Irány a csillagos ég!” című nemzetközi rajzpályázatára beérkezett több száz alkotásból a zsűri értékelése alapján 105 kép került kiállításra, melyek zömében számítógépes technikával készültek. Az érdekessége a rajzoknak, hogy nem csupán a Világűr és a repülés, hanem kimagasló teljesítményeket is ábrázoltak az alkotók a cím értelmezésében. Érdemes megtekinteni a kiállítást, már csak azért is, mert csodálatos rajzok érkeztek a speciális kategóriában fogyatékkal élők köréből. Nem első ízben példát mutatva a diákoknak, az oktatási intézmények pedagógusai is „számítógépes ecsetet” ragadtak, az ő alkotásaik közül is kerültek képek a mezőnybe.

A rajzverseny díjátadó rendezvénye április 16-án 17 órai kezdettel került sor. A műsorban az többszörös Arany Páva díjas Boglárka citerazenekar és „csillagbemutató” a Kupola teremben is szerepelt, majd két kis alkotó mutatta be zenei tehetségét is: Kazeem Amina és Mecs Karcsi.

Információ: 06 20 2158620, mozga@clubnetcet.hu (Mozga Márta)

továbbIrány a csilagos ég!
- 2010.03.14.

2010. március 16-án délután 17 órakor nyíit kiállításunk a XVIII. kerületi Önkormányzat Galériájában. Különleges alkotásokat tekinthet meg a látogató március 26-áig: miként szárnyalt fantáziuk az óvodás és iskolás alkotóknak.

továbbHa a civilek és a sajtó összefognak...
- 2009.05.16.

2009. MÁJUS 23.:

Konferencia a szakma nagymestereivel az Unió Hotelben (Bp., VII. Dob u. 73.),

Pozitív kollektív szemléletváltást célzó tudásátadás és tapasztalatcsere a civil társadalom valamint a sajtószervezetek között. Új fogalom megismertetése: ePR.

továbbBálnabál! Bálnabál!
- 2009.02.26.

Február 28-án Bálnabál az Unió Hotelben!
Jegyvásárlás: Vinczéné Pusztai Andrea 1-4198437 - az esti órákban

továbbInfokommunikációs kutatás
- 2008.11.05.

Kis és Közép vállalatok infokommunikációs képességei fejlesztésének kutatása

Az Általános Vállalkozási Főiskola kutatócsoportja kérdőíves megkérdezésen alapuló kutatást szervez kis-és középvállalkozók körében.

továbbA sültgalamb nem repül a szánkba
- 2008.10.23.

Barát Tamás tagtársunk, a Viadukt Alapítvány tiszteletbeli elnöke, a fenti címmel kezdte előadását a "Művelődés hete - a tanulás ünnepe" alkalmából rendezett gyomaendrődi programunkon.

továbbHonlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!tovább


Önnek leesett már a tantusz??